DALUX INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast uppdaterad: 7 september 2020
 
Detta integritetsmeddelande (“Meddelande”) förklarar hur Dalux Corporation, organisationsnummer 28509839, med huvudkontor på Ole Maaløes Vej 3, 2200 Köpenhamn N, Danmark (nedan kallad “DALUX”, “vi” “oss” och “vår”) och följande koncernföretag: 

Dalux ApS (Danmark)
Dalux France
Dalux Limited (UK)
Dalux Netherlands BV
Dalux Norway AS
Dalux Sweden AB 

med avseende på dataskydd, samlar in, använder och delar personuppgifter i samband med besök och användning av vår webbplats på: https://www.dalux.com (“Webbplats”) och tjänster, inklusive de tjänster som finns tillgängliga via vår webbplats, vår mobil- och desktopapplikation och våra andra produkter och tjänster (gemensamt kallade “Tjänster”) där vi kan hänvisa till detta Meddelande. 

DALUX åtar sig att se till att alla rättsliga krav och skyldigheter för att skydda personuppgifter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (“GDPR”) är uppfyllda. Referenserna “personuppgifter” och “personlig information” har samma betydelse i detta Meddelande och hänvisar till all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierbar fysisk person (“du”).  

Detta Meddelande beskriver ytterligare dina integritetsrättigheter. Om du har godkänt någon av våra tillämpliga villkor som reglerar användningen av någon av våra Tjänster, införlivas dessa villkor därmed i detta Meddelande i enlighet med detta, med förbehåll för individuellt överenskomna villkor mellan oss och dig. Vi uppmanar dig att läsa detta Meddelande och våra villkor grundligt innan du använder vår Webbplats och våra Tjänster för att säkerställa att du fullt ut förstår våra synpunkter och metoder för hantering och behandling av dina personuppgifter och på vilka villkor vi tillhandahåller våra Tjänster. 

Vi strävar efter att skydda och respektera dina personuppgifter efter bästa förmåga. Var medveten om att när du öppnar eller går med på att använda vår Webbplats och/eller våra Tjänster, innebär det att du erkänner, godkänner och accepterar Villkoren i detta Meddelande. 

Hur DALUX samlar in dina personuppgifter 
DALUX samlar in dina personuppgifter på olika sätt. De kan antingen samlas in direkt från dig, med hjälp av kakor och annan spårningsteknik, samlas in automatiskt eller genereras när du interagerar med och använder vår Webbplats och/eller våra Tjänster eller samlas in vid leverans från andra parter.  

Från dig
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig för att skapa ett konto för att använda våra Tjänster, registrerar dig för något av våra evenemang, registrerar dig för webbinarier, interagerar med oss på sociala medier eller när du ger oss personuppgifter genom att kontakta oss direkt.  

Vi kan samla in följande typer av information direkt från dig: 

 • Identifieringsinformation, såsom namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och teknisk identifieringsinformation (t.ex. IP-adress och kontolösenord) 
 • Professionell information, såsom ditt yrke, branschområde, anställningshistoria, arbetserfarenhet, utbildningsbakgrund och andra kvalifikationer 
 • Kommersiell information om vilka Tjänster du använder eller har visat intresse för och vilka webbinarier och DALUX-evenemang du har deltagit i 
 • Elektronisk information, såsom register över våra online-samtal och -interaktioner, servicehistorik, inklusive klagomål och lösningshistorik, ditt beteendemönster när du använder vår Webbplats och/eller våra Tjänster, inklusive men inte begränsat till preferenser, e-postbilagor, uppladdningar och nedladdningar, var du befinner dig och föredraget språk 

 Samlas in av kakor eller när du använder våra Tjänster
När du besöker vår Webbplats och använder våra Tjänster använder vi annan teknik för att samla in information om dig som hjälper oss att förbättra din användarupplevelse och för att tillhandahålla våra Tjänster. Denna teknik kallas gemensamt för “kakor”. Kakor är textfiler som innehåller små mängder information som lagras i din webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats och kan spåras tillbaka till den ursprungliga webbplatsen för varje efterföljande besök eller dirigeras till en annan webbplats som känner igen den lagrade kakan. Du kan läsa mer om vår användning av kakor i vårt meddelande om kakor.  


Tillhandahålls av andra parter
Vi kan lagra och samla in personuppgifter om dig som vi får eller kommer i kontakt med, antingen direkt när den levereras av tredje part eller när vi använder tredjepartskällor. Dessa tredje parter kan vara dotterbolag, externa rekryteringsföretag, affärspartner, offentligt tillgängliga källor och register eller sociala nätverksplattformar, t.ex. LinkedIn och Facebook. Typerna av personuppgifter som vi kan samla in om dig från tredjepartskällor inkluderar: 

 • Identifieringsinformation, namn, efternamn, telefonnummer, e-post 
 • Professionell information, ditt yrke, branschområde, anställningshistoria, arbetserfarenhet, utbildningsbakgrund och andra kvalifikationer 
 • Kommersiell information, våra Tjänster eller andra produkter och tjänster som du använder eller har visat intresse för, evenemang du har deltagit i och andra aktiviteter  
 • Elektronisk information, ditt beteendemönster, dina preferenser och andra interaktioner 

Vi kan kombinera de personuppgifter vi får direkt från dig, som samlats in av oss eller mottagits från tredje part när vi får göra det i enlighet med tillämpliga lagar, i syfte att förse dig med relevant innehåll, upplevelser och andra erbjudanden, samt för att hålla våra databaser uppdaterade med aktuell och korrekt information om dig.

Hur DALUX använder dina personuppgifter 
Vi använder de personuppgifter som vi har samlat in om dig för olika ändamål om vi kan säkra en laglig grund för behandlingen, till exempel baserat på ett avtalsbehov, ett legitimt intresse från oss eller en tredje part, eller ditt samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 
När det är avtalsmässigt nödvändigt  

 • För att behandla dina registreringar via vår Webbplats eller när du använder våra Tjänster 
 • För att fullgöra våra skyldigheter och leveranser enligt ett avtal med dig eller din arbetsgivare, eller för att bekräfta din identitet när vi ingår ett avtal med dig 
 • För att leverera köpta Tjänster, inklusive support och kommunikation, till dig  
 • För att skicka information till dig inom ramen för kontraktet, till exempel för att skicka dig servicemeddelanden, informera dig om nya uppdateringar, utgåvor, fel och annan relevant information om användningen av våra Tjänster 
 • För att utföra någon finansiell aktivitet, till exempel fakturering, betalningar och andra ekonomiska uppföljningar 

 Baserat på ett legitimt intresse från oss eller en tredje part* 

 • För att ge dig tillgång till innehåll och tjänster på vår Webbplats eller när du använder vår applikation 
 • För att skicka information du har begärt 
 • För att skicka produktuppdateringar, information om kommande webbinarier och mässor, undersökningar eller annan information som ligger i vårt legitima intresse 
 • För att förbättra kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen för våra produkter och tjänster, inklusive analys av hur de används. Automatiserade analyssystem och andra spårningstekniker kan användas för att uppnå detta syfte (om det inte är föremål för ditt samtycke) 
 • För att upprätthålla och bevara säkerheten på vår Webbplats och i våra Tjänster genom att upptäcka, hantera och förhindra säkerhetshot, samt utföra underhåll och felsökning  
 • För att förhindra, upptäcka eller ta itu med skadligt beteende, bedrägerier, intrång och liknande aktiviteter för att skydda dig mot säkerhetsintrång 
 • För att upprätthålla våra villkor när du använder våra Tjänster 
 • Andra aktiviteter som rör skyddet av dina, våra eller eventuell tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet 
 • Att anonymisera, sammanställa eller utföra annan icke-identifierande verksamhet kopplat till dina personuppgifter  
 • Att hantera befintliga och potentiella kundrelationer 

* Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när vi förlitar oss på ett legitimt intresse för hanteringen. Läs mer om dina rättigheter och val under“Dina rättigheter” nedan.  

Ditt samtycke**  

 • När du har gett oss ditt samtycke till att skicka relevant marknadsföringsmaterial till dig, t.ex. kampanjerbjudanden och reklam  
 • När du har gett oss ditt samtycke till att dela information om dig med tredje part, till exempel personuppgiftsbiträden  
 • När du har gett ditt samtycke till kakor eller liknande tekniker 
 • När du har gett ditt samtycke till att skicka push-meddelanden till din mobila enhet 
 • När du har gett oss ditt samtycke till en viss behandlingsaktivitet i samband med andra händelser 

**Om vi har fått ditt samtycke för behandling, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill återkalla ditt samtycke. 

Att uppfylla en rättslig skyldighet 

 • När vi har en rättslig skyldighet att svara, lämna ut eller dela dina personuppgifter med officiella myndigheter 
Vem delar DALUX dina personuppgifter med? 
Vi delar den insamlade informationen om dig med följande parter när det är relevant. 

 • Våra intresseföretag i hela Europa, när det är relevant 
 • Våra tjänsteleverantörer, som utför tjänster eller vissa funktioner för vår räkning, till exempel företag som hjälper oss med fakturering, konsultering, licenser, programvaruunderhåll, värdtjänster, användarverifiering och lokalisering, marknadsföring, säkerhet, support, analys, sociala medier osv. Observera att alla tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med är föremål för ett avtal som begränsar deras möjlighet att behandla och använda din information  
 • Andra tredje parter i samband med en affärstransaktion, inklusive överföring, outsourcing, fusion, försäljning, förvärv, konsolidering, förändring av kontroll, omorganisation eller avveckling av DALUX, eller delar av detta.  
 • Andra omständigheter, när vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. enligt ett domstolsbeslut eller när vi annars i god tro tror att det krävs enligt lag eller för brottsbekämpning eller av andra rimliga personer, t.ex. en juridisk rådgivare eller extern advokat, när vi anser att ett inlämnande av personuppgifter är nödvändigt för att identifiera, kontakta och förhindra eller svara på bedrägerier och/eller intrång i immateriella rättigheter som orsakas medvetet eller omedvetet i syfte att skydda DALUX äganderätt och säkerhet 
 • Alla andra personer med ditt samtycke till utlämnandet 
Plats för personuppgifter och gränsöverskridande överföringar 
DALUX har flera kontor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och vi kan överföra personuppgifter mellan våra kontor när det är relevant, med förbehåll för att alla våra intresseföretag följer reglerna i GDPR 

Förutom överföringar mellan våra intresseföretag, överför DALUX personuppgifter till några av våra tredje parter som beskrivs ovan i avsnittet: “Vem delar DALUX dina personuppgifter med?” för att hjälpa oss att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, till exempel för att tillhandahålla säker lagring av dina data, värdtjänster och support. Som underliggande grund syftar DALUX till att endast engagera personuppgiftsbiträden eller tredje parter då behandling och lagring av personuppgifter förblir inom EES. När detta inte är möjligt förlitar sig DALUX på följande rättsliga mekanismer för att säkerställa samma skyddsnivå som garanteras av GDPR vid överföring av personuppgifter till tredje part utanför EES: Tredjeländer som anses vara adekvata av Europeiska kommissionen, lämpliga skyddsåtgärder t.ex. standardavtalsklausuler (SCC) som antagits av Europeiska kommissionen, godkända bindande företagsregler (BCR) eller andra nuvarande eller framtida lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR, eller ditt uttryckliga samtycke.  

Hur skyddar DALUX dina personuppgifter? 
Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är av avgörande betydelse för DALUX, och vi anstränger oss för att upprätthålla alla rimligt nödvändiga tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig övervakning och åtkomst, samt skadliga handlingar. Vi vidtar också rimliga åtgärder för att begränsa delning av och åtkomst till dina personuppgifter, så att endast anställda och partner som behöver tillgång till dina uppgifter för att utföra ett kontrakt eller annan relevant funktion får detta.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar, med undantagen i GDPR och andra tillämpliga lagar. Du har också rätt att invända mot vår behandling, vår användning av dina personuppgifter, rätta dina personuppgifter och kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Om vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter, såvida det inte är nödvändigt att fortsätta behandlingen för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt krav eller tillåtelse i lag. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke 

Om du ber oss radera de personuppgifter vi har registrerat om dig, kommer vi att göra det utan onödigt dröjsmål såvida vi inte kan fortsätta behandlingen baserat på en annan rättslig grund, till exempel en rättslig skyldighet att lagra och behålla dina personuppgifter. 

Under vissa omständigheter kan du be oss att förse dig med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och be oss överföra dina uppgifter till en tredje part (dataportabilitet).  

Kontakta oss om du vill utöva någon av dina gällande rättigheter enligt beskrivningen ovan.  

Om du är en person som har ingått ett avtal med någon av våra kunder, vilket inkluderar behandlingen av dina personuppgifter på uppdrag av sådan kund, kan vi hänvisa alla förfrågningar från dig till kunden och samarbeta med deras hantering av din förfrågan, för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot kunden. 

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt. 

Datalagring
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla något av de syften som beskrivs i avsnittet: “Hur DALUX använder dina personuppgifter”, i den utsträckning vi kan göra det lagligt. Detta inkluderar vår rätt att lagra dina personuppgifter längre, om vi måste göra det för att uppfylla en rättslig skyldighet, även om det ursprungliga syftet för behandling av dina personuppgifter inte längre kan motiveras.  

När vi använder dina personuppgifter i samband med marknadsföringsändamål med ditt samtycke kommer vi att använda dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Tänk på att det kommer vara nödvändigt för oss att lagra den registrerade informationen om att du inte vill ta emot marknadsföringsmaterial från oss, om du har beslutat att återkalla ditt samtycke. 

Ansvar för dataskydd 
DALUX ansvarar för behandlingen av personuppgifter som samlas in för våra egna ändamål enligt beskrivningen i detta Meddelande. DALUX behandlar också personuppgifter på uppdrag av våra företagskunder, som alltid omfattas av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Om du behandlar eller förser oss med personuppgifter när du använder våra tjänster, kommer du att vara personuppgiftsansvarig och DALUX är personuppgiftsbiträde. När du är personuppgiftsansvarig är du ansvarig för att skydda de personuppgifter du behandlar, och detta inkluderar din efterlevnad av GDPR och andra dataskyddslagar. När vi behandlar personuppgifter på uppdrag av dig som personuppgiftsansvarig, krävs det att vi ingår ett skriftligt biträdesavtal för att kontrollera detaljerna i behandlingen. Om det inte ingår i ett separat avtal med dig, kan du hitta vårt standardbiträdesavtal här https://www.dalux.com/data-processing-agreement/. Om du av någon anledning inte hittar biträdesavtalet eller har några andra frågor, kontakta oss. 

För att undvika missuppfattningar bör du vara medveten om att DALUX inte kontrollerar eller ansvarar för de personuppgifter som samlas in av våra företagskunder. Därför kan den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, liksom säkerhetsnivån, skilja sig från de standarder som anges i detta Meddelande.  

Integritet för barn 
Vår Webbplats och våra Tjänster och deras innehåll riktar sig inte till barn som är under 16 år, och om vi råkar samla in personuppgifter från barn eller minderåriga, gör vi det omedvetet. All information som tillhandahålls av ett barn eller minderårig till DALUX eller dess tjänsteleverantörer utan föräldrars samtycke kommer att raderas när den upptäcks. Om du har frågor om personuppgifter som kan ha skickats av ett barn, kontakta oss 
Kontaktinformation 
Om du har några frågor, förfrågningar eller funderingar som rör detta Meddelande eller vår integritetspraxis i allmänhet, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, inklusive åtkomst till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-post till: privacy@dalux.com. När du kontaktar oss, vänligen informera oss om vilken DALUX-tjänst din förfrågan gäller, samt ditt fullständiga namn och din e-postadress, så att vi kan identifiera dig och behandla din förfrågan. Vi kan be om ytterligare former av verifiering beroende på vilken typ av förfrågan det handlar om och vilka personuppgifter som begärs. 

Om du har några klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter eller detta Meddelande kommer vi att samarbeta med dig för att hitta en tillfredsställande lösning på din fråga. Om du inte tycker att vi har hjälpt dig tillräckligt bra, har du rätt att lämna in ett klagomål till Danska tillsynsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn, Danmark eller till en annan behörig europeisk tillsynsmyndighet eller motsvarande, beroende på var du befinner dig.  

Uppdateringar av DALUX-meddelande 
Vi kan ändra, uppdatera och justera detta Meddelande då och då vid behov. Vi kommer att meddela eventuella ändringar genom att uppdatera datumet, som anges högst upp i detta Meddelande. Vi uppmanar dig att läsa och återvända till detta Meddelande regelbundet för att se till att du är uppdaterad med den senaste versionen som publicerats.  

CONTACT US

Contact us
info@dalux.com
DK: +45 53 72 73 00
DACH: +43 720 881466
LT: +370 5 214 1412
NO: +47 23 96 00 95
SE: +46 40 66 88 747
UK: +44 20 3868 7120
NL: +31 20 80 88 290
CZ: +420 22 888 5172
SI: +386 1 600 86 16
FR: +33 1 86 65 99 00
SP: +34 911 98 18 70
PL: +48 22 104 00 04
FI: 
+358 1454 71111

DOWNLOAD

FOLLOW US

© 2020 Dalux Copenhagen, Denmark    Privacy Policy    Cookie Policy